Hội đồng thành viên là gì?

Tháng Chín 18, 2021
770
Views

Hội đồng thành viên là gì? Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Hội thành viên có vai trò gì, được tổ chức và hoạt động như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 55. Hội đồng thành viên

1, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Theo quy định trên, hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Có quyền quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý công ty; chiến lược phát triển; và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; Các dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;… Trong đó, bao gồm tất cả thành viên của công ty; bao gồm cá nhân và người đại theo ủy quyền của tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm tất cả các thành viên của công ty.

Hội đồng thành viên có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân; tùy theo quy mô, số lượng thành viên của công ty. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào.

Hội đồng thành viên có một Chủ tịch; do các thành viên bầu ra. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Thành viên của Hội đồng thành viên phải là người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trừ các đối tượng sau: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Và đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có những quyền và nghĩa vụ gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020; Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ như sau:

+ Quyết định chiến lược phát triển; và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

+ Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ; quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu.

+ Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

+ Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản; và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty; hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

+ Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận; hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.

+ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

+ Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

+ Quyết định tổ chức lại công ty.

+ Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Câu hỏi thường gặp

Có được ghi âm cuộc họp Hội đồng thành viên không?

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2020; quy định cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020; quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Cuộc họp Hội đồng thành viên (HĐTV) được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trường hợp cuộc họp HĐTV lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số thành viên tham dự theo quy định; Thù cuộc họp HĐTV lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên.
Trường hợp cuộc họp HĐTV lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không đủ thành viên tham dự theo quy định; Thì cuộc họp HĐTV lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp; và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.