Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác mới hiện nay

Tháng Tư 8, 2022
580
Views

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng; muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng gửi đến bên công ty còn lại và tới cơ quan có thẩm quyền. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác mới nhất hiện nay ra sao? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác

TÊN CÔNG TY1
Số: …/TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

2…, ngày….tháng….năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng hợp tác)

Kính gửi: – Ông/bà …………

                – Công ty (trường hợp đối tác là tổ chức, doanh nghiệp)

Chúng tôi Công ty: …………………………………………………………………………

MST:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:…………………… ……………..Điện thoại liên hệ: ………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà:…………………………………………………………

Là Bên ….. trong hợp đồng hợp tác số …/HĐ ký với Ông/bà/Quý công ty ngày … tháng …. năm …..

Xét rằng:

– Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

– Căn cứ Hợp đồng hợp tác số …..  đã ký ngày …/…/…. Giữa …… và ………tại…..

Chúng tôi xin thông báo tới Ông/bà/Quý công ty nội dung sau:

– Chúng tôi quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác 01/2021/BCC với quý công ty.

– Các quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ ngày 

…./…./…..

Lý do chấm dứt hợp đồng: …………………………………………………………………….

Trước khi chấm dứt hợp đồng Ông/bà/Quý công ty có nghĩa vụ …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi vẫn lắng nghe ý kiến từ Quý công ty. Vui lòng phản hồi lại thông báo của chúng tôi trước ngày…/…/….

Nơi nhận:
Như trên,
– Phòng HCHS, Phòng KT.
– Lưu VT./.
Người đại diện theo pháp luật/ Chức danh
(Ký, đóng dấu)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng

Nội dung mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bao gồm những mục sau đây:

 • Ngày tháng, tiêu ngữ, tên mẫu thông báo;
 • Tên, địa chỉ, điện thoại, đại diện theo pháp luật, fax, mã số thuế… của Công ty nơi nhận thông báo;
 • Nêu rõ căn cứ để viết thông báo;
 • Lý do viết thông báo: thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng…;
 • Lý do làm căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng: nêu rõ những hành vi mà bên vi phạm đã cố ý thực hiện làm vi phạm hợp đồng, không có thiện chí giải quyết vấn đề triệt để…;
 • Đưa ra yêu cầu mong muốn: bên A yêu cầu bên B phối hợp thực hiện các công việc sau để giải quyết hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng…;
 • Người lập bản thông báo ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu mộc.
Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác mới nhất hiện nay

Các lưu ý khi viết thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác

Để thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng có giá trị pháp lý, cần lưu ý các điểm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng (kinh tế) và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 • Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hậu quả pháp lý có thể mang lại của mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng được đưa ra, kéo theo đó là hậu quả pháp lý đi kèm:

 • Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt.
 • Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp).
 • Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.
 • Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế gửi đến bên công ty còn lại và tới cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hiện nay phải đầy đủ các nội dung như sau:

 • Về hình thức bao gồm: thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu thông báo. Tên mẫu thông báo cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế và bao quát được nội dung chính của mẫu thông báo này.
 • Về nội dung:

+ Cần ghi chính xác, chi tiết và cụ thể thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, … của công ty nơi nhận thông chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn.

+ Các căn cứ để viết thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế như: Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết; căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều, khoản, điểm nào của luật nào.

+ Lý do viết thông báo chấm dứt đồng kinh tế. Đây là phần rất quan trọng để đánh giá về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn có đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận mà hai bên đã kí kết trong hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết hay không.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác mới nhất hiện nay

Thủ tục thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Chấm dứt hợp đồng có thể hiểu là kết thúc việc thực hiện hợp đồng, làm cho quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại:

 • Khi có một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng (vi phạm nghĩa vụ) thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo đó khi chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo để bên còn lại được biết.
 • Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì hợp đồng bị coi là chấm dứt kể từ thời điểm bên vi phạm nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ bên bị vi phạm.
 • Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng đúng quy định thì các bên không còn bị ràng buộc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận theo hợp đồng nữa.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác mới nhất hiện nay”. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất, giấy phép bay flycam, thủ tục tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể, hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao, dịch vụ luật sư thành lập công ty trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng hợp tác trước hạn là gì?

Khi hợp đồng kinh tế bị chấm dứt trước thời hạn thì gặp những hậu quả pháp lý sau:
+ Hợp động sẽ chấm dứt ngay khi phía công ty nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế của bên muốn chấm dứt gửi đến.
+ Các bên trong hợp đồng vẫn phải đảm bảo tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trừ các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp và các vấn đề về phạt khi vi phạm trong điều khoản mà hai bên đã ký kết.
+ Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó thì có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện của mình.

Hợp đồng hợp tác là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được hiểu là các bên trong hợp đồng dựa trên những thế mạnh, lợi thế kinh doanh của mình mong muốn cùng ký kết hợp đồng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ và dựa trên những nội dung, thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quá trình kinh doanh. 

Phân chia kết quả kinh doanh trong hợp đồng hợp tác được quy định ra sao?

Lợi nhuận từ hoạt động thực hiện kinh doanh phân phối bán buôn và bán lẻ các sản phẩm nông sản tại địa điểm kinh doanh nói trên sẽ được phân chia theo căn cứ theo tỷ lệ giá trị phần vốn góp của mỗi bên tính đến thời điểm phân chia lợi nhuận trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5/5 - (3 bình chọn)
Chuyên mục
Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.