Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa

Tháng Tám 3, 2021
Ủy thác mua bán hàng hóa
1231
Views

Ủy thác mua bán hàng hóa là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định như thế nào? Hãy cùng phòng tư cấn luật doanh nghiệp của Luật sư X làm rõ nhé?

Căn cứ pháp luật

Luật thương mại 2005

Nội dung tư vấn

Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

+ Các bên tham gia hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa gồm bên ủy thác và bên nhận ủy thác

  • Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.
  • Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.

+ Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

  • Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng dịch vụ, do đó đối tượng của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là công việc mua bán hàng hóa do bên nhận ủy thác tiến hành theo sự ủy quyền của bên ủy thác.

+ Bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác ủy quyền mua hoặc bán hàng hóa cụ thể nào đó cho bên thứ ba.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Các bên khi giao kết hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa có quyền thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác. Trường hợp không có thỏa thuận, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác như sau:

Quyền của bên ủy thác.

Căn cứ điều 162 luật thương mại 2005, quyền của bên ủy thác được quy định như sau:

+ Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật.

  • Trừ trường hợp liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Nghĩa vụ của bên ủy thác.

Căn cứ điều 163 luật thương mại 2005, nghĩa vụ của bên ủy thác được quy định như sau:

+Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;

+ Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

+ Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Cũng giống như quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác, các bên cũng có quyền thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong quá trình ký kết hợp đồng. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, sẽ tuân theo những quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác như sau.

Quyền của bên nhận ủy thác.

Điều 164 luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác như sau:

+ Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

+ Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.

Bài viết xem thêm:

Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác.

Điều 165 luật thương mại 2005, quy địn về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác như sau:

+ Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

+ Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;

+ Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

+ Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

+ Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về” hoạt động ủy thác hoàng hóa theo quy định luật thương mại 2005.”

Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Hàng hóa được ủy thác mua bán?

Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán.

Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa có được nhận ủy thác cho nhiều bên không?

Căn cứ quy định tại điều 161 luật thương mại 2005; bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau.

Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa có ủy thác lại được cho bên thứ ba?

Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác.

Điểm tương đồng giữa ủy thác mua bán hàng hóa và đại diện cho thương nhân?

– Hai hoạt động đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa đều là hoạt động trung gian thương mại;
– Bên cung ứng dịch vụ đều là thương nhân;
– Quyền, nghĩa vụ giữa các bên phát sinh trên cơ sở hợp đồng;
– Hợp đồng xác lập quan hệ đều phải lập thành văn bản hoặc bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như: Điện báo, fax, …
– Bên sử dụng dịch vụ phải trả thù lao cho bên cung ứng dịch vụ.

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.