Thẻ: Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện gì?