Thẻ: Rải vàng mã khi đưa tang có bị xử phạt tiền theo quy định của pháp luật?