Thẻ: Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi nào