Thẻ: Người nước ngoài có được sở hữu nhà khi không ở Việt Nam