Thẻ: Kê biên tài sản đang tranh chấp áp dụng khi nào?