Thẻ: Có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung người đại diện trình bày có bắt buộc là người khiếu nại không?