Thẻ: Có được sử dụng tiếng Anh trong sổ kế toán hay không