Thẻ: Có được miễn nhập ngũ khi đã tham gia dân quân tự vệ QĐ 2022. Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.