Thẻ: Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng khi nào?