Một năm công ty họp đại hội đồng cổ đông bao nhiêu lần?

Tháng Chín 13, 2021
1333
Views

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông là gì? Một năm công ty cổ phần họp đại hội đồng cổ đông bao nhiêu lần? Những ai được tham dự cuộc họp này?… Đây là vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Một năm công ty sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên bao nhiêu lần?

Căn cứ khoản 1 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về họp đại hội đồng cổ đông như sau:

Điều 139. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định trên, trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng; kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết; nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Mời bạn xem thêm: Không được mời dự Đại hội đồng cổ đông thì phải làm gì?

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên bàn về vấn đề gì?

Trong cuộc họp thường niên của đại hội đồng cổ đông; sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

+ Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

+ Báo cáo tài chính hằng năm.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

+ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Khi nào diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường?

Ngoài tổ chức họp thường niên, công ty có thể tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Hiện luật doanh nghiệp không giới hạn số lần hợp đại đồng cổ đông bất thường.

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020; quy định về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

+ Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

+ Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp 2020.

+ Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp hoặc xảy ra tình huống phải họp bất thường.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định; thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Ai là người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Câu hỏi thường gặp

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có những thông tin gì?

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

Khi nào cổ đông được tính là có tham gia biểu quyết khi họp đại hồi đồng cổ đông?

Cổ đông được coi là biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
+ Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
+ Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
+ Biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
+ Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
+ Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.