All posts tagged in: Điều kiện để được xem xét miễn hình phạt mà người phạm tội phải thỏa mãn.