Thẻ: Điều kiện để được giảm bản án Sơ thẩm đang trong quá trình thi hành án trong