Thẻ: Có được làm thẻ CCCD gắn chip tại nơi tạm trú không?